Temat: C++ - zalecenia co do stylu programowania

Poniżej zamieszczam wskazówki dotyczące stylu programowania w C++.

Nazwy klas zaczynamy od rzeczownika pisanego z wielkiej litery:

class Licznik {
   ...
};

class TaliaKart {
   ...
}

Nazwy zmiennych i obiektów zaczynamy od rzeczownika pisanego z małej litery:

int suma;

Waluta stanKonta;

Nazwy funkcji i metod zaczynamy od czasownika pisanego z małej litery (oczywiście wyjątkiem są konstruktory i destruktory):

void drukuj(void);

int pobierzStan(void);

Stosujemy jednolity język (polski lub angielski), nie mieszamy (zarówno jeżeli chodzi o program jako całość, jak i pojedyncze nazwy zmiennych i funkcji):

void aktualizujNapis(void);
int pobierzWartosc(void);

lub

void updateString(void);
int getValue(void);

W jednej linii piszemy maksymalnie 80 znaków (oprócz czytelności na ekranie ma to znaczenie jeżeli chcemy później wydrukować listing programu).

Jeżeli funkcja nic nie zwraca lub nie przyjmuje żadnych argumentów, piszemy jawnie void:

void drukuj(void);

Wskaźniki i referencje piszemy przy nazwie typu, a nie nazwie zmiennej (spację dajemy po znaczku * lub &):

Liczba& Liczba::dodaj(Liczba& liczbaDodawana);

Zamiast makra NULL stosujemy nowe słowo kluczowe nullptr:

wartoscNapis = nullptr;

Poszczególne elementy klasy grupujemy według sposobu dostępu, w kolejności:

public:
...

protected:
...

private:
....

Więcej na ten temat: C++ Programming Style Guidelines